Osnovne akademske studije

Studijski program "Poslovna ekonomija" traje osam semestara i vrednuje se sa 240 ESPB. Na osnovu savremenih naučnih dostignuća iz ovih oblasti, program studentima obezbeđuje bazična znanja kao i  znanja iz stručnih disciplina i  pomoćnih sadržaja.

Studijski program poslovna ekonomija ima četiri modula:

1. Računovodstvo i revizija,

2. Finansije, bankarstvo i osiguranje,

3. Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina i

4. Menadžment, marketing i preduzetništvo.   

Studijski program jednim svojim delom obuhvataju opšte obrazovni predmeti koji obezbeđuju znanja iz: sociologije, stranih jezika i sl, kao i teorijsko-metodološki predmeti (matematika, statistika, osnovi ekonomije, makroekonomska analiza i sl), koji su osnova za nadgradnju naučno-stručnih i stručno-aplikativnih predmeta.

Deo studijskog programa vezan za modul 1. Računovodstvo i revizija pokriva uže stručne discipline omogućavajući studentima nova saznanja iz: računovodstva, kontrole, revizije, specijalnih bilansa i sličnih naučnih disciplina. 

Deo sudijskog programa koji se odnosi na modul 2. Finansije, bankarstvo i osiguranje obuhvataju uže stručne discipline iz: međunarodnog bankarsta, finansijskih tržišta i institucija, bankarstva, osiguranja i sl.

Deo studijskog programa koji se odnosi na modul 3. Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina obuhvata uže stručne discipline omogućavajući studentima nova saznanja iz: međunarodne trgovine, međunarodnih finansija, ekonomije Evropske unije, međunarodnog marketinga, međunarodne špedicije, transporta i osiguranja.

Deo koji se odnosi na modul 4. Menadžment, marketing i preduzetništvo omogućava studentima potrebna znanja  iz: menadžmenta usluga, međunarodnog marketinga, ponašanja potrošača, menadžmenta kvaliteta i sličnih naučnih disciplina.

Studijski program omogućava studentima da, shodno svojim afinitetima i usmerenjima, odaberu izborne predmete kojima samostalno profilišu deo svog obrazovnog programa.

Realizacija nastave ovog studiskog programa obavlja se u formi teorijske nastave i praktičnih vežbi. Nastava se odvija u vidu predavanja o planiranim metodološkim jedinicama kao i putem vežbi koje se odnose na rešavanje praktičnih problema i zadataka sa kojima bi se student sretao u budućem radu. Predavanja i vežbe odvijaju se po grupama koje su optimalne i koje su usklađene sa Bolonjskom deklaracijom i u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova ESPB.