:: Dekanat
:: Katedre
:: Službe
:: Obaveštenja


O Fakultetu

 Ekonomski fakultet u Prištini, kao visoko obrazovna i naučna ustanova, svoj razvojni put otpočeo je kao odeljenje Pravno-ekonomskog fakulteta u Beogradu, kada je u jesen 1961. godine upisao prvu generaciju studenata.
       Odeljenje Pravno-ekonomskog fakulteta otpočelo je sa radom u prostorijama vojne zgrade. U toj zgradi adaptirane su slušaonice za održavanje nastavnog procesa, manje prostorije za nastavničke kabinete i prostorije za obavljanje administra- tivnih poslova.
       Svečano otvaranje Pravno-ekonomskog fakulteta u prisustvu prvog dekana, prof.dr Jovice Patrnogića, izvršeno je oktobra 1961. godine.
        U prvu godinu studija upisana su 203 redovna i 417 vanrednih studenata. Nastavu i vežbe izvodili su nastavnici i saradnici Ekonomskih fakulteta iz Beograda, Niša i Skoplja.
       Sve dodiplomiranja prve generacije studenata razvoj sopstvenog kadra bazira se na angažovanju već formiranih stručnjaka koji su u stalnom ili dopunskom radnom odnosu izvodili nastavu.
Dalje formiranje sopstvenog naučnog podmlatka uglavnom, je ostvareno angažovanjem najboljih studenata generacije, koji su kao asistenti nastavili dalje školovanje i usavršavanje.
       Odeljenje Ekonomskog fakulteta ostalo je u sastavu Pravno-Ekonomskog fakulteta sve do 1971. godine, kada je doneta odluka o formiranju dva posebna fakulteta u okviru Univerziteta u Prištini.
       Osamostaljeni Ekonomski fakultet nastavlja sa radom u istoj zgradi sa Pravnim fakultetom. Izvršena je adaptacija zgrade, uključujući dogradnju amfiteatra za studente, kao i zgrade (aneksa) u kojoj su izgrađeni kabinteti nastavnika, biblioteka sa čitaonicom, laboratorija za strane jezike, kabinet za informatiku, restoran i druge službene prostorije. Na taj način raspoloživi prostor je bio povećan, a što je predstavljalo solidnu osnovu za dalji rad Fakulteta.
       U nastavno-naučnom procesu stalno je jačao kadrovski potencijal, angažovanjem stručnih i kompetentnih profesora i asistenata.
       Od 1985/86.godine na Fakultetu se odvija nastava i na magistarskim studijama. Za proteklih sedamnaest godina na Fakultetu je uspešno odbranjeno više desetina magistarskih teza i doktorskih disertacija.
       Sve ove godineFakultet je nastojao da, pored nastavno obrazovne delatnosti, podstiče naučno-istraživački rad, kroz osnovna razvojna i primenjena istraživanja u funkciji razvoja ekonomske teorije, a naročito unapređenja poslovanja privrednih subjekata. Ova delatnost se odvijala do 1971. godine preko Zavoda za društvena istraživanja, zatim Ekonomskog instituta, od 1982. godine Zavoda za ekonomska istraživanja i, najzad, od 1998. god. preko NICEF-a.
       Naučno istraživačka delatnost se realizovala izradom različitih NI projekata, studija i drugih stručnih i naučnih publikacija, u kojima učestvuju nastavnici i saradnici sa Fakulteta, drugih fakulteta u zemlji, stručnjaka iz privrede, ekonomskih instituta i dr. Do sada je uspešno urađeno više od stotinu projekata koji su primenjeni u većem broju slučajeva i rezultirali su u povećanju uspešnosti poslovanja i boljoj organizovanosti poslovnih sistema za koje su urađeni.
       Konstanta u dosadašnjem razvoju Fakulteta je stalna promena. Zato se u naše nastavne planove i programe redovno unose inovacije (do danas nastavni plan je šest puta menjan). U pripremi je i nova izmena nastavnog plana i programa, a sve sa ciljem da se što bolje odgovori na savremene zahteve školovanja i sa namerom da se u nastavni proces uključe najnoviji naučni rezultati.
       Iako je Fakultet gradio svoju poziciju na kvalitetnom nastavnom kadru i nastavnim planovima i programima definisanim u skladu sa najnovijim dostignućima nauke i zahtevima poslovne prakse, dolaskom UNMK-a i snaga KFOR-a na Kosovo i Metohiju, Fakultet je praktično onemogućen za rad u svom sedištu u Prištini. Umesto obezbeđivanja bezbednog nastavno-naučnog procesa pred očima UNMIK-a, praktično je dozvoljen progon našeg Fakulteta iz Prištine, koji traje do današnjeg dana.
       Vlada Republike Srbije i njeno resorno Ministarstvo pomogli su u stvaranju uslova za nastavak rada Fakulteta na novim lokacijama najpre u Blacu, a zatim u Zubinom Potoku. U tom smislu najpre je SO Blace, a od školske 2002/03. i SO Zubin Potok dodelila je na korišćenje prostorije i učionice Srednješkolskog centra. Nabavljen je neophodan inventar i nameštaj i opremljen informatički kabinet. Osposobljen je studentski dom za boravak studenata, njihovu ishranu, tako da su stvoreni osnovni uslovi za rad i studiranje.
       I pored određenih teškoća koje prate nastavni proces osnovna orjentacija daljeg rada Fakulteta jeste obrazovanje kadrova savremenog ekonomskog profila. Inovirani nastavni sadržaji, usklađeni s naučnim saznanjima u svetu i kod nas, visoko stručni kadrovi, novi metodi rada i primena savremene informacione tehnologije-garant su sticanja visokog nivoa znanja u oblasti ekonomije i osposobljenosti za naučna istraživanja i rešavanja najsloženijih problema u praksi.